Viðauki II

Sleppa leiðarkerfi
Fara heim

Viðauki II

Áritun upprunayfirlýsingar á vörureikningi

Íslensk útgáfa

Útflytjandi framleiðsluvara, sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. ...(1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af ...... (2) fríðindauppruna

Norsk útgáfa

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. .... (1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har ...... (2) preferanse opprinnelse

Ensk útgáfa

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No. ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...... (2) preferential origin

Aftur upp

Þýsk útgáfa

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. .... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ...... (2) Ursprungswaren sind

Frönsk útgáfa

L''exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no. .... (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l''origine préférentielle ...... (2)

Sænsk útgáfa

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ...... (2)ursprung

Aftur upp

Dönsk útgáfa

Eksportøren af varer, der er omfattet av nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. .... (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferanceoprindelse i ...... (2)

Spænsk útgáfa

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no. ....(1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...... (2)

Ítölsk útgáfa

L'' esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...... (2)

Aftur upp

Hollensk útgáfa

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goerderen van preferentiële ...... (2) oorsprong zijn

Portúgölsk útgáfa

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n. ... (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrario, estes produtos sao de origem preferencial ...... (2)

Finnsk útgáfa

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupanumero .... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeuttuja ...... (2) alkuperätuotteita

Aftur upp

Tékknesk útgáfa

Vývozce výrobkü uvedených v tomto dokumentu (císlo povolení ..... (1)) prohlašuje, ze krome zretelne oznacených, mají tyto výrobky preferencní pùvod v ..... (2)

Slóvakísk útgáfa

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (císlo povolenia ..... (1)) vyhlasuje, ze okrem zretel''ne oznacených, majú tieto výrobky preferencný pôvod v ..... (2)

Pólsk útgáfa

Eksporter produktów objetyck tym dokumentem (upowaznienie wladz celnyck nr ..... (1)) deklaruje, ze z wyjatkiem gdzie jest to wyraznie okreslone, produkty te maja ..... (2) preferencyjne pochodzenie

Aftur upp

Slóvensk útgáfa

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov st. ..... (1)) izjavlja, da, razen ce ni drugace jasno navedeno, ima to blago preferencialno ..... (2) poreklo

Rúmensk útgáfa

Exportatorul produselor ce fac objectul acestu, document (autorizatia vamalá nor. ..... (1)) declará cá, exceptând cazul~in care în mod expres este indicat altfel, aceste produs sunt de origine preferentialá ..... (2)

Aftur upp

Eistnesk útgáfa

Käesoleva dokumendiga hõlmatud loodete eksportija (tolliameti kinmitas Nr. ... (1)) deklareelb, et need tooted on ..... (2) soodus- päritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiit

Lettnesk útgáfa

Eksportétäjs, produktiem, kuri ietverti šajä dokumentä (muitas pilnvara Nr. ... (1)) deklare, ka, iznemot tur, kur ir citadi skaidri noteikts, šien produktiem ir priekšrocìbu izcelsme no. ..... (2)

Litháensk útgáfa

Siame dokumente išvardintu prekiu eksportuotojas (muitines liudijimo Nr. ... (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ..... (2) preferencines kilmés prekés

 

..............................................................

(Staður og dagsetning) (3)

 

..............................................................

(Undirskrift útflytjanda auk þess þarf nafn þess sem undirritað hefur yfirlýsinguna að koma fram með skýrum stöfum) (4)

Aftur upp

- - - - - -

(1) Þegar viðurkenndur útflytjandi í skilningi bókunarinnar gefur yfirlýsingu á vörureikningi skal leyfisnúmer hans koma fram í þessari eyðu.  Ef yfirlýsingin er ekki gefin út af viðurkenndum útflytjanda skal svigagreinin felld burtu eða eyðan skilin eftir óútfyllt.
 

(2) Þegar yfirlýsing á vörureikningi tekur að öllu leyti eða að hluta til framleiðsluvara sem eru upprunnar í Ceuta og Melilla í skilningi 38. gr. bókunarinnar, verður útflytjandi að gefa það skýrt til kynna með tákninu “CM” á skjalinu sem yfirlýsingin er gefin út á.
 

(3) Ekki er þörf á að taka þetta sérstaklega fram ef upplýsingarnar koma fram á skjalinu sjálfu.

(4) Sjá 5. tl. 20. gr. bókunar 4 við EES-samninginn.  Ef þess er ekki krafist að útflytjandi skrifi undir eigin hendi felur það jafnframt í sér að ekki er þörf á að taka fram nafn þess sem yfirlýsingin stafar frá.

Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Tollstjóra. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?
Ef óskað er eftir svari vinsamlega notið: Hafðu samband eða Hrós, ábendingar og kvartanir