Breytingar á tollalögum 1. janúar 2017

Sleppa leiðarkerfi
Fara heim

Breytingar á tollalögum 1. janúar 2017

21.12.2016

Breytingar á tollalögum 1. janúar 2017

Þann 1. janúar 2017 ganga í gildi umtalsverðar breytingar á ákvæðum tollalaga.

Tollar eru felldir niður á vörum í 25. til 97. kafla tollskrár, en undir þessa kafla falla allar aðrar vörur en þær sem teljast vera úr dýra- eða jurtaríkinu auk matvæla. Þess ber þó að geta að vörur í 25. til 97. kafla tollskrár bera enn önnur aðflutningsgjöld, s.s. virðisaukaskatt og úrvinnslugjöld svo dæmi séu tekin.

Áhrifa breytingarinnar mun gæta við innflutning vöru í áðurnefndum köflum tollskrár frá löndum sem ekki hafa fríverslunarsamninga við Ísland. Þar mætti t.d. nefna Bandaríkin og Japan. Tollar í umræddum köflum tollskrár hafa þegar verið felldir niður við innflutning upprunavöru frá löndum sem Ísland hefur gert fríverslunarsamninga við og mun því ekki hafa áhrif á greiðslu tolla við innflutning vöru í 25. til 97. kafla, t.d. frá ESB eða Kína.

Breytingarnar taka, eins og áður segir, gildi um áramótin. Meginreglan er sú að álagning gjalda miðast við tollafgreiðsludag, þannig njóta vörur, sem bíða nú tollafgreiðslu og eru staðsettar á geymslusvæðum fyrir ótollafgreiddar vörur, niðurfellingu tolla ef þær eru tollafgreiddar eftir áramót. Öðruvísi er farið með vörusendingar sem koma til landsins með hraðsendingarfyrirtækjum en er miðað við komudag fars til landsins við álagningu gjalda að því er varðar slíkar sendingar. Vörur sem hafa verið tollafgreiddar með bráðabirgðatollafgreiðslu njóta ekki niðurfellingu tolla þó uppgjör tollafgreiðslu fari fram eftir áramót.

 

Breytingar með gildistöku laga nr. 102/2016 (búvörulögin)

Með gildistöku laga nr. 102/2016 verða breytingar á magntollum á undanrennu- og mjólkurdufti auk osta. Verða magntollarnir uppfærðir til samræmis við verðlagsbreytingar sem hafa orðið frá því að magntollarnir voru settir á, árið 1995. Er nýjum viðauka bætt við tollalögin þar sem talin eru upp þau tollskrárnúmer þar sem finna má áðurnefndar vörur og ákvæði sett í tollalög sem kveða á um hvernig reikna skuli hina uppfærðu magntolla.

Gengisumreikningur SDR (þ.e. sérstök dráttarréttindi, e. Special Drawing Rights) verður festur við viðmiðunardagsetningu í lög með beinum hætti. Við gildistöku laganna verður gengi SDR við álagningu aðflutningsgjalda fest við fyrsta virka dag marsmánaðar.

Í 1. mgr. 7. gr. tollalaga er talið upp í 17 töluliðum tilvik þar sem tollar skulu lækka, falla niður eða endurgreiðast, að uppfylltum þeim skilyrðum sem tilgreind eru. Breytingar verða á 11. tölulið ákvæðisins. Í núgildandi tollalögum tekur 11. töluliðurinn til hráefnis, efnivara og hluta sem bera magntoll (A1-tollur) samkvæmt viðauka I við tollalögin og ætluð eru í innlendar framleiðsluvörur, svo og af umbúðum fyrir slíkar vörur. Þessi ákvæði verður breytt þannig að eftir gildistöku laganna falla einungis undir ákvæðið, hráefni, efnivörur, og hlutar sem bera magntoll úr tollnúmerum 0406.2000, 0701.9009, 1517.1009 og 1905.4000 samkvæmt viðauka I við tollalögin og ætluð eru í innlendar framleiðsluvörur, svo og af umbúðum fyrir slíkar vörur.

Sjá einnig frétt Tollstjóra - Breytingar á tollskrá 1. janúar 2017

Til baka