Ný stjórnvaldsfyrirmæli

Sleppa leiðarkerfi
Fara heim

Ný stjórnvaldsfyrirmæli

12.01.2009

Ný stjórnvaldsfyrirmæli birt í A-deild Stjórnartíðinda.

I. Lög, nr. 167/2008, um breytingu á tollalögun, nr. 88/2005, lögum um virðisaukaskatt og lögum um gjald af áfengi og tóbaki.

Með þessum lögum voru ákvæði I. og II. kafla reglugerðar um ýmis tollfríðindi, nr.(númer) 630/2008 færð inn í tollalögin.

 • í 2. tölul.(tölulið) 1. mgr.(málsgrein) 6. gr.(grein) tollalaga komu þrír stafliðir svohljóðandi;
 • b. Varningur sem ferðamenn, búsettir hér á landi, hafa meðferðis hingað til lands eða kaupa í tollfrjálsri verslun hér á landi umfram það sem greinir í a-lið, að verðmæti allt að 65.000 kr., miðað við smásöluverð á innkaupsstað. Verðmæti einstaks hlutar skal þó að hámarki vera 32.500 kr. Börn yngri en 12 ára skulu njóta réttinda samkvæmt þessum lið að hálfu. c. Varningur sem skipverjar og flugverjar, búsettir hér á landi, hafa meðferðis hingað til lands eða kaupa í tollfrjálsri verslun umfram það sem greinir í a-lið, að verðmæti allt að 24.000 kr., miðað við smásöluverð á innkaupsstað, hafi þeir verið skemur en 15 daga í ferð, en 48.000 kr., hafi þeir verið lengur í ferð. Verðmæti einstaks hlutar skal þó að hámarki vera 24.000 kr. d. Matvæli, þ.m.t. sælgæti, sem ferðamenn og farmenn hafa meðferðis hingað til lands eða kaupa í tollfrjálsri verslun, að verðmæti allt að 18.500 kr., miðað við smásöluverð á innkaupsstað. Þyngd matvæla skal þó að hámarki vera 3 kg. Matvæli skulu talin með varningi skv. b- og c-lið.

 • Þær breytingar voru gerðar á 4. tölul. 1. mgr. 7. gr. laganna að nú er heimilt að flytja inn bifreiðar skráðar erlendis og sem voru keyptar nýjar og óskráðar á Evrópska Efnahagssvæðinu, í aðildarríki stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða Færeyjum, en ekki aðeins keyptar nýjar og óskráðar hér á landi.
 • Einnig bættist nýr stafliður við 4. tölul. 1. mgr. 7. gr. laganna svohljóðandi;
 • Af bifreiðum, skráðum erlendis, sem vinnuveitandi með staðfestu í öðru ríki á Evrópska efnahagssvæðinu, aðildarríki stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða Færeyjum sér starfsmanni sínum fyrir, enda sé bifreiðin nauðsynleg til þess að starfsmaðurinn geti sinnt starfsskyldum sínum. Það er jafnframt skilyrði að notkun bifreiðarinnar hér á landi sé tímabundin og ekki meiri en notkun hennar erlendis. Bifreiðin telst vera notuð tímabundið hér á landi ef hún er ekki notuð lengur en samtals 183 daga á sérhverju 12 mánaða tímabili. Notkun bifreiðarinnar telst vera meiri hér á landi en erlendis ef hún er á 12 mánaða tímabili notuð meira hér á landi í einkaerindum og í atvinnuskyni en hún er notuð erlendis í atvinnuskyni, í kílómetrum talið.

 • Sú upphæð sem ferðamenn og farmenn þurfa að gera grein fyrir við komu til landsins eða brottför þaðan var lækkuð úr 15.000 evrum í 10.000 evrur. Einnig var bætt við á eftir reiðufé; eða handhafabréfum, þ.m.t. ferðatékkum.
 • Heimild til þess að veita undanþágu skv. 2. tölul. 2. mgr. 48. gr laganna var færð frá ráðherra til Tollstjóra.
 • Við 1. mgr. 91. gr. bættist nýr málsliður sem veitir Tollstjóra heimild til að veita öðrum starfsleyfi ef leyfishafi uppfyllir kröfur tollstjóra um fullnægjandi aðstöðu og bókhaldslega aðgreiningu og stenst áhættumat.
 • .Við 122. gr. bættist eftirfarandi málsgrein;
 • Tollstjóra er heimilt, á grundvelli umsóknar, að fresta gjalddaga skuldfærðs virðisaukaskatts skv. 2. mgr. fram að uppgjöri virðisaukaskatts fyrir sama uppgjörstímabil, sbr. 1. og 2. mgr. 24. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, enda sé aðili að jafnaði með lægri útskatt en innskatt þar sem verulegur hluti veltunnar er undanþeginn virðisaukaskatti skv. 1. mgr. 12. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt. Heimild, útgefin af tollstjóra, skal gilda í 12 mánuði í senn.

 • Við bættist ný gjaldtökuheimild í 195. gr. laganna.
 • Ákvæði 4. og 6. gr. reglugerðar 630/2008 um leyfilegt magn áfengis og tóbaks ferðamanna, skipverja og flugverja við komuna til landsins voru færð inn í lög nr. 96/1995, um gjald af áfengi og tóbaki.
 • Lög þessi öðluðust gildi við birtingu 31. desember 2008.

  Smellið hér til að fá upp skjal með lögum nr. 167/2008.

  II. Stjórnvaldsfyrirmæli birt í B-deild stjórnartíðinda

  REGLUGERÐ, nr. 1247/2008 um gildistöku reglugerða Evrópusambandsins um afnám tæknilegra hindrana í viðskiptum með vín (I).

  Reglugerð þessi gildir um innflutning og útflutning á víni milli Íslands og annarra ríkja á EES-svæðinu. Vín sem er upprunnið utan EES- svæðisins heyrir ekki undir reglugerðina.

  Reglugerðin er sett með stoð í 193. gr. tollalaga nr. 88/2005 og öðlaðist gildi við birtingu 8. janúar 2009.

  Smellið hér til þess að fá upp skjal með reglugerð 1247/2008.

  12. janúar 2009

  Tollstjórinn

  Tilkynningin er hér einnig í pdf skjali (72 KB)

  Til baka